il budget 2004 della difesa USAhttp://www.analisidifesa.it/anno5/numero42/testata/ita/pdf/ANALISIDIFESA-budgetusa-2004.pdf