Il sindaco di Cacak si candida per il presidente della SerbiaIl partito Nuova Serbia ha deciso di candidare il suo presidente
Velja Ilic per il presidente della repubblica senza consultare
attuale coalizione DOS.
Vi mando un articolo pubblicato su settimanale
NIN(www.nin.co.yu)
Purtroppo, ora non ho tempo di tradurlo in italiano
Saluti
OlgicaSluèaj Velje Iliæa 

 "Nova Srbija" je odluèila da svog predsednika kandiduje za
predsednika Srbije, ne mareæi nimalo šta o tome misle u Dosu.
"Ne pitaju ni oni mene ni za šta, ne pitam ni ja njih" - kaže
Velja Iliæ 

   Gradonaèelniku Èaèka, junaku 5. oktobra, posle dobijene
bitke dogodilo se ono o èemu piše Stevan Jakovljeviæ u Srpskoj
trilogiji. Naime, posle pobede, sledi komanda nalevo krug i onda
dobošari i kuvari doðu na èelo, a jurišnicima ostaje pozadina.
    Šta je Iliæa nateralo da se kandiduje?
    - Ja sam èovek koji nikad nije razmišljao o nekoj visokoj
politici. Mene nije interesovalo nikakvo mesto u ovoj vladi.
Ali, kada su se obe vlade formirale, videvši da iz Šumadije i
Pomoravlja nema ministra ni u jednoj vladi, ja sam bio
revoltiran kao Srbin iz srca Srbije, iz podruèja gde su se svi
dogaðaji pokretali u ovom opozicionom delovanju i gde su
poèinjale sve aktivnosti srpske sadašnje opozicije. Jednostavno,
svi su nas zaboravili. Mi samo služimo da idemo u vojsku i da
plaæamo porez. A onda nas svi otkaèe - kaže Velja Iliæ.
    Dakle, jedan gnev, jedan revolt koji se pojavio posle
svega ovoga, izazvao je u njemu jednu ideju - kandidovaæe se za
mesto predsednika, pobediæe i nauèiæe ove druge šta treba da
radi predsednik Srbije. To je njegov cilj.
    Kaže kako niko nema da brine o privredi, o pokretanju,
onoga što vlada treba da radi. Ministarstva ne funkcionišu. Ko
je taj ko treba da reguliše zdravstvo, prosvetu, privredu, da
dovede banke u red, da se pokrenu odreðeni procesi? To treba da
radi vlada - kaže - ali vlada je preuzela ulogu, odnosno njen
predsednik, voðenje spoljne politike, preuzeli su ulogu
predstavljanja zemlje u inostranstvu. A da nesreæa bude veæa -
dodaje - nas i drugi, sa strane, potcenjuju i omalovažavaju.
Sada, na primer, u razgovoru sa Crnom Gorom, i mala Crna Gora
postavlja uslove s kim hoæe u Srbiji da razgovara. 
   
    Podrška 
    - Vidite, i u udovièkoj kuæi se zna red. Srbija nije
udovièka kuæa. Ona ima toliko èestitih i poštenih ljudi i
zaslužuje da se u nju uvede neki red, neka organizacija. Prema
tome, to je ono zašto sam se ja jednostavno zainatio da se
kandidujem na mesto predsednika Srbije i da pokažem da Srbija
može da se dovede u red. Ja sam primio jedan grad, jednu
opštinu, napravio sam je najboljom u Srbiji. Šest hiljada
privatnih preduzeæa radi danas u Èaèku, i to odlièno. A kada smo
došli na vlast, bilo je ovde rasulo kao što je i sada u državi
Srbiji. Ne treba samo prièati o malim i srednjim preduzeæima. Mi
smo ih napravili. Èaèak ima šest hiljada malih i srednjih
preduzeæa. Èaèak ima bombardovanjem uništenu privredu, ali to se
ne oseæa. Opet smo najbolji, najviše asfalta, najbolje toplane
smo izgradili. Ekološka sredina? Nijedan dimnjak više nema da se
puši u Èaèku - kaže Iliæ.
    - Jedino ako predsednik Koštunica, posle eventualnog
odlaska Crne Gore, ide na izbore, ja neæu. Ako me Dos ne podrži,
idem i kao kandidat "Nove Srbije". Evo vidite sve ankete: ako ne
ide Koštunica, ja veæ imam èetrdeset odsto procenata, bez
kampanje. Prema tome, ako oni smatraju da imaju nekog boljeg,
neka ga kandiduju. Biæe dobar. Ja se borim za demokratiju. Neka
bude više kandidata. Nije ni to strašno. Pobediæe najbolji -
kaže Iliæ.
    Šta o kandidaturi Velje Iliæa misle neki ljudi iz Dosa,
videæemo uskoro. Neko ga podržava žestoko, neko mlako, neko reda
radi. Sve zavisi ko je ko i iz koje je stranke.
    Nenadu Èanku, predsedniku Lige socijaldemokrata
Vojvodine, kažemo da Velja Iliæ centralizovanu Srbiju vidi kao
veliko zlo. 
    - Velja Iliæ je upravo jedan od ljudi koji najbolje u
Srbiji razume pitanje Vojvodine. On odlièno razume, to je naš
zajednièki rat, da ovde u Vojvodini ne postoji ništa što bi se
moglo zvati separatizmom niti bilo èime takvim, niti Vojvodina u
celini niti bilo kojim delom, ali postoji takav
anticentralistièki naboj koji, ako se ne bude dobronamerno i
konstruktivno razumeo iz Beograda, sigurno æe da se maligno
pretvori u nešto što niko od nas ne želi. I to je ono što mene
najviše plaši i to je ono zbog èega ja tako agresivno nameæem
pitanje Vojvodine da bih spreèio da se to izrodi u nešto što
nikome ne treba. Velja Iliæ to odlièno razume i ja sam siguran
da bi on prema pitanju Vojvodine koja je suštinski pitanje
ukupne decentralizacije društva, imao jedan od najbolje
definisanih stavova od svih politièara koji se nalaze na
politièkoj sceni Srbije. Dakle, bez obzira na naše ideološke
razlike, jer je on èovek konzervativac, promonarhistièki
opredeljen, èovek založen za srpsku nacionalnu opciju, ali to
sve nisu stvari koje nas mogu deliti, kada još nismo rešili ono
najosnovnije a to je pitanje kako da nam se društvo transformiše
u nešto gde æe te opcije biti na sceni ravnopravno, pa sve
opcije takoðe ravnopravno èuvati integritet države zajednièki
shvatajuæi kao svoju jedinu i jedinstvenu opciju. U uslovima
kada se odluke kao danas, kao i juèe, donose u uzanom krugu
vlastodržaca u Beogradu, to, jednostavno, ne može da opstane -
kaže Èanak. 
   
    Procedura 
    Šef poslanièke grupe Dosa u parlamentu Srbije Èedomir
Jovanoviæ misli da je ova tema mogla biti otvorena na jedan
prikladniji i manje kontroverzan naèin i da je tako nešto bilo
moguæe uèiniti kroz jasno saopštavanje namera predstavnicima
Dosa u direktnim razgovorima na sednicama Predsedništva, koje je
Velja Iliæ najèešæe izbegavao, a da nije bilo politièki korisno
i preterano razumno tako nešto èiniti kroz medije. U svakom
sluèaju, to je pravo svakoga pa i gospodina Iliæa - kaže - i ono
mu se ne može osporiti niti je to bilo ko unutar Dosa dosad
èinio. Misli da se neæe u tom smislu menjati ništa ni ubuduæe, s
tim što je pitanje podrške Dosa pitanje koje svoj odgovor sasvim
sigurno neæe prvo dobiti u medijima i gospodin Iliæ æe morati da
saèeka.
    - Mislim da je sam Iliæ sebi napravio izvesnu štetu tim
ipak isuviše izazovnim, gotovo neumerenim insistiranjem na
predsednièkoj funkciji. Oèigledno je da stvari idu nekim drugim
tokovima. 
    Na primedbu da Velja Iliæ zamera Dosu što ne stavlja na
dnevni red Milana Milutinoviæa kao predsednika koji ništa ne
radi, Jovanoviæ odgovara:
    - Taèno je da Dos nije pokrenuo formalno inicijativu za
smenu gospodina Milutinoviæa. To je, pre svega, posledica veoma
jakih preduslova koji bi mogli imati za konsekvencu povlaèenje
Milana Milutinoviæa sa mesta predsednika Srbije. Tako nešto mora
prethodno izglasati dvotreæinska veæina u Skupštini, što nije
nerešivo, a potom na referendum bi moralo izaæi najmanje pedeset
odsto graðana da glasa. Graðani bi se morali izjasniti o ostanku
Milana Milutinoviæa na funkciji i tek posle toga bi mogli biti
organizovani izbori. To je isuviše komplikovana procedura za
Srbiju u ovom trenutku, pri èemu meni još uvek nije jasno zašto
gospodin Iliæ bar formalno nije pokrenuo tu proceduru. Mislim da
se niko od nas u Skupštini ne bi ustruèavao u situaciji u kojoj
bi se nešto našlo pred poslanicima parlamenta. Meðutim, gospodin
Iliæ svojih sedam poslanika nije iskoristio na takav naèin. Ne
znam zašto je to tako. Tu moguænost on ima i ubuduæe i neka sam
razmisli o njoj.
   
    Žurba 
    Zoran Živkoviæ, potpredsednik Demokratske stranke, nije
oduševljen potezom Velje Iliæa. Priznaje da je pravo svake
stranke da kandiduje svoje ljude za razne funkcije u državi, pa
tako je to i pravo "Nove Srbije" da kandiduje svog predsednika
za predsednika Srbije. U Dosu ne postoji, koliko zna, nijedan
dokument koji bi to zabranjivao i misli da je sa te formalne
strane to potpuno u redu. S druge strane, misli da to nije u
redu zato što je to pitanje koje definitivno sada nije na
dnevnom redu, nije najvažnije, niti to interesuje graðane
Srbije, pa ni ljude u Dosu.
    - Imali smo puno primedbi na Ustav Srbije i na
nadležnosti predsednika Srbije i mislim da je logièno da stranke
dosta raspravljaju o tome da se promeni, što je moguæe u ovoj
situaciji, a time, znaèi, da se napravi jedan moderan ustav koji
æe trajati dugo bez primedbi neke eventualne buduæe vlasti, a s
druge strane, da se tu mesto predsednika tako definiše da ono
ima pravo mesto, tj. da ono bude protokolarna funkcija. To je
opredeljenje ne samo stranaka Dosa, nego èini mi se, i 99 odsto
stranaka Srbije da parlament bude najvažniji, a ne predsednik. 
   
    Prognoze 
    Potpredsednik DSS-a govori za naš list - Aleksandar
Popoviæ. Kaže on da je pravo gospodina Iliæa, odnosno "Nove
Srbije", njegove stranke, da predlaže kandidate. Oni su
relevantna politièka organizacija Srbije, stranka koja je unutar
Dosa, i koja sigurno stoji u gornjoj polovini po uticaju na
biraèko telo po svim anketama. 
    - Unutar Dosa èini mi se da je to treæa stranka po
jaèini. Dakle, pravo je "Nove Srbije" da istakne svog kandidata.
I naravno, gospodin Iliæ kao politièar koji se takoðe dobro
kotira u anketama, u analizama javnog mnjenja, jeste kandidat
koji je relevantan i legitiman. Naravno, Demokratska stranka
Srbije æe doneti odluku o tome kako æe izaæi na neke buduæe
izbore ukljuèujuæi i predsednièke, da li samostalno, da li æe
nekog podržati kad doðe vreme, kada se ti izbori raspišu i tada
æe tu odluku doneti glavni odbor stranke, ali u svakom sluèaju
gospodin Iliæ jeste jedan respektabilan kandidat i pravo je
njegove stranke da ga kandiduje. Što se tièe zamerki da to treba
Dos da odluèi, znate šta: kada ti izbori budu došli, videæe se
ko æe na njih i kako izaæi. Ja ne verujem da æe na te neke
naredne izbore Dos izaæi jedinstveno. 
    Ako se Vojislav Koštunica ne bi kandidovao, onda - prema
istraživanju Strateškog marketinga - kao kandidati mogli bi da
se pojave Velja Iliæ, Nebojša Èoviæ, Branislav Ivkoviæ i
Vojislav Šešelj. Za Iliæa glasalo bi 39 odsto, za Èoviæa 29, za
Ivkoviæa 10 i za Šešelja 9 odsto. Ali, ako bi se u izbornu trku
ukljuèili Koštunica i Ðinðiæ, pomenuta èetvorka prestaje da bude
zanimljiva. Za Koštunicu bi glasalo 59 odsto, za Ðinðiæa 13, za
Iliæa 9, Ivkoviæa i Šešelja oko 5 odsto.
    To su današnje prognoze, a šta æe biti, ne znamo. Srbija
je velika tajna, u kojoj, èesto, onaj juri zbunjenog.
   
    PETAR IGNJA 
______________________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Il tuo indirizzo gratis e per sempre @yahoo.it su http://mail.yahoo.it